Vinster med mångfald och värdegrundsarbete 

Allt fler företag, myndigheter och organisationer arbetar aktivt för mångfald – alltså att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Varför? Jo, eftersom det finns mycket att vinna och inte minst för att det är viktigt utifrån ett demokrati- och rättighetsperspektiv. Det är dessutom ett lagkrav att arbeta aktivt med dessa frågor. 

Ett ordmoln med mångfald i mitten

Vi lever i ett samhälle där vi alla är mer eller mindre olika varandra, samtidigt som vi har många likheter. Vi kan ha olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv exempelvis utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: 

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Att kunna använda sig av människors olikheter för att nå bättre resultat är ett smart sätt att skaffa sig fördelar jämfört med företag och organisationer som inte satsar på mångfald och värdegrundsarbete. Mångfaldsarbete på en arbetsplats handlar om att skapa ett inkluderande klimat där alla oavsett våra olikheter kan känna sig självklara och ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Detta är viktigt för att kunna rekrytera och behålla personal med olika erfarenheter.  För att ha ett inkluderande klimat på företager, organisationen eller myndigheten behöver vi alla fundera över hur vi bemöter varandra. Att ha ett inkluderande bemötande handlar om att undvika att utgå från våra fördomar och att inte tänka att alla är som jag själv. Med ett inkluderande bemötande har vi lättare att skapa en arbetsplats där olikheter trivs. Har vi olikheter, alltså mångfald på vår arbetsplats har vi dessutom lättare att rekrytera och behålla personal.  Men det hjälper oss även att skapa förutsättningar till utveckling och nytänkande – vilket kan leda till bättre resultat.

Att vässa arbetet med mångfald och värdegrunden ger många bra effekter. Här kommer några exempel.

1. Bättre arbetsmiljö

Med hjälp av mångfald och inkluderande ledarskap skapas en bättre arbetsmiljö för alla inom verksamheten. Jargonger, kränkningar och diskriminering minskar med större mångfald och aktivt arbete kring värdegrunden. Fler kan känna sig självklara och inkluderade. En bättre arbetsmiljö i kombination med mångfald leder även till ökad kreativitet och innovationsförmåga. Studier visar att ett positivt arbete med dessa frågor leder till mer och bättre samarbeten mellan medarbetarna. Dessutom ger det ett öppnare klimat där fler vågar dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och åsikter även om det går emot gruppen/majoriteten. En sista stor fördel med den bättre arbetsmiljön är att sjuktalen minskar och medarbetarnas engagemang ökar. 

2. Bättre kundrelationer

Om verksamheten har en mångfald och kan kommunicera sin värdegrund i praktiken blir även kundrelationerna bättre. Människor gillar verksamheter de kan relatera till. Dessutom kräver vissa kunder att verksamheten ska arbeta med mångfald och värdegrund. Ofta är det ett krav i exempelvis upphandlingar eller för att bli en godkänd leverantör. Om din verksamhet har en mångfald blir det också lättare att rikta sig utåt till den mångfald som finns i samhället och uppfattas som trovärdiga. Det går helt enkelt att få bättre lönsamhet och resultat. 

3. Bästa kompetensen till din verksamhet

Om din verksamhet arbetar med mångfald och värdegrunden blir det lättare att rekrytera den bästa kompetensen. Desto fler som tycker att din verksamhet är en intressant arbetsplats desto fler sökande kan ni få. Det gäller att leta brett och locka till sig en mångfald av sökande. Om ni ser över era rekryteringsrutiner med inkluderingsglasögon kan ni nå en bredare målgrupp, vilket leder till att ni kommer ha lättare att rekrytera rätt person på rätt plats. Dessutom minskar risken att tappa kompetent personal om ni ha ett fungerande värdegrunds- och mångfaldsarbete. 

4. Bättre möjligheter att leva upp till lagkraven

Både i svensk lag och EUs regler finns det tydliga krav på att arbeta med mångfald, jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering. Även om alla skäl kring vad verksamheter vinner på att arbeta med dessa frågor ignoreras så kan inte lagarna och regelverken ignoreras. Inom EU går det ofta inte att söka pengar eller få leverera tjänster och varor utan att visa på ett aktivt värdegrundsarbete. Snart kommer det dessutom finnas krav från EU på jämnare representation i styrelser och ledande befattningar. I Sverige finns exempelvis diskrimineringslagens krav. Enligt diskrimineringslagen behöver ni arbeta med aktiva åtgärder som både främjar och förebygger utifrån alla sju diskrimineringsgrunderna. Det finns även krav kring att arbeta aktivt mot sexuella trakasserier och för tillgänglighet. Aktiva åtgärder handlar om att kartlägga, analysera och förändra utifrån den egna verksamheten. Så låt din verksamhet följa lagen, men framförallt utvecklas för att nå större framgång och välmående.

Det finns alltså många vinster med mångfalds- och värdegrundsarbete 

Många verksamheter arbetar idag aktivt med dessa frågor, men det borde vara en självklarhet för alla. Genom att ge människor lika möjligheter och rättigheter, samt skapa inkluderande verksamheter där alla kan känna sig självklara kan ni nå långt! Att arbeta aktivt med dessa frågor leder alltså bland annat till bättre resultat i själva arbetet, större kreativitet och innovation, bättre hälsa och välmående, en bättre lönsamhet och ett jämlikare samhälle. 

Men för att kunna bedriva ett aktivt och lyckat mångfalds- och värdegrundsarbete behövs det ofta mer kunskap. Ta hjälp av den expertis som finns utifrån och få en skjuts i utvecklingsarbetet!

Vill du veta mer? Vi på Jämställt utbildar gärna din verksamhet om mångfald, inkludering, värdegrundsarbete och normmedvetenhet. 
Hör av dig på info@jamstallt.se eller 073-685 445 4

Jämställts logga

Fördjupning: